Информация по чл. 112-115 от ЗЗП, 24 месечна гаранция, право на отказ и право на рекламация и европейска платформа за решаване на спорове

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

А. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

Б. намаляване на цената.

В. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Г. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Д. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

Чл. 3 т. 12. и т. 13. Чл. 14 и Чл. 33 от УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕУСЛОВИЯ на електронен магазин: alterexperience.bg

12. Безплатна 24 (двадесет и четири) месечна гаранция за всички стоки.

Имате право на 24 (двадесет и четири) месечна безплатна гаранция, независимо дали сте купили стоката онлайн, в магазин или с поръчка по пощата.

Ако стоки, закупени от вас, се окажат дефектни или не изглеждат или не работят по начина, посочен в рекламата, продавачът ще ги поправи или замени безплатноще ви върне парите или ще ви направи отстъпка за друг продукт.

Обикновено можете да поискате пълно или частично възстановяване на платената сума само когато не е възможно продуктът да бъде поправен или заменен.

13. 14 (четиринадсет)– дневен срок за отказ

Имате право да върнете покупки, направени онлайн или чрез друг метод за продажби от разстояние, например по телефона или с поръчка по пощата, в рамките на 14 дена и да ви бъде възстановена пълната заплатена сума. Можете да направите това по каквато и да е причина, дори ако просто сте променили мнението си.

14 (четиринадсет)- дневният срок за отказ не важи за всички покупки. Някои от изключенията, но не само, са:

 

А. билети за самолет и влак, както и билети за концерти, резервации за хотели, за организирани събития и за автомобили под наем, а също и за кетъринг услуги за определени дати;

Б. храни и напитки, които ви се доставят редовно (например доставки на млекар);

В. стоки, изработени по поръчка или явно персонализирани (например костюм, ушит по поръчка);

Г. аудиозаписи, видеозаписи или компютърен софтуер (напр. на DVD) в запечатана опаковка, която сте отворили след получаването на продукта;

Д. онлайн цифрово съдържание, ако вече е започнало изтеглянето или стрийминга и сте дали съгласието си, че губите правото си на отказ след започването на този процес.

Е. стоки, закупени от физическо лице, а не от дружество;

Ж. договори за неотложни дейности за ремонт или поддръжка — ако повикате водопроводчик за поправка на душ, който капе, не можете да отмените поръчаната работа, след като сте се споразумели за цената на услугата.

Моля, имайте предвид, че този списък не е изчерпателен.

Срокът за отказ изтича 14 дни след получаването на стоките. Когато става дума за договор за услуги, срокът за отказ изтича 14 дни след сключването на договора. Ако той изтича през неработен ден, срокът се удължава до следващия работен ден.

 

Чл. 14. (1) Отказ от Стока:

 1. Ползвателят има право да се откаже от направената поръчка и да върне Стоката на Търговеца, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на транспортните и други разходи, свързани с връщането на Продукта, в 14-дневен срок, считано от датата на приемането на Продукта от Потребителя или от третото лице, приело Продукта от името на Потребителя. С цел избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на Продукта, отразена в документите за предаване на Продукта от служител на куриера, извършил доставката.
 2. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят:
2.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на попълнен Стандартен формуляр(може да свалите формулята тук) за упражняване право на отказ при „online“ покупки, в което да фигурира желаният от Ползвателят начин за връщане на платената сума (по банков или друг начин), до електронната поща на Търговеца или чрез изпращане на писмо, уведомление, заявление или друго писмено съобщение, от което по недвусмислен начин става ясно, че Ползвателят желае да се откаже от поръчката. Писмото за отказ или писменото съобщение избрано от Ползвателят  следва да бъде изпратено на посочения от Търговеца адрес за кореспонденция и

2.2. следва да е изпратил/подал писменото съобщение по т. 2.1. преди изтичането на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Продукта, и

2.3. следва да е върнал или изпратил обратно на Търговеца Продукта не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на съобщението за отказ от поръчката.

(2) Отказ от Билети:

 1. Ползвателят има право да се откаже от направената поръчка на билет от Търговеца, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на транспортните и други разходи, свързани с връщането на Билета, в срок до 3(три) дни до датата на която ще се проведе събитието.
 2. Ползвателят няма право да върне билета на Търговеца, ако до събитието остават по- малко от 3 (три) дни до провеждане на събитието.
 3. 3. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Ползвателят:
3.1. следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката на билет посредством изпращане попълнен Стандартен формуляр(може да свалите формулята тук) за упражняване право на отказ при „online“ покупки до електронната поща на Търговеца от което по недвусмислен начин да става ясно, че Ползвателят желае да се откаже от поръчката на билет.

(3) При упражнено валидно право на отказ от направената поръчка на Стока или Билет, Търговецът ще възстанови на Ползвателят платената от него Продажна цена по посочената от него банкова сметка или по друг избран от Потребителя начин, не по-късно от 14 (четиринадесет) дни считано от датата на получаването обратно на Продукта или от получаването на доказателство, че Продуктът(стоката или билетът) е изпратен на Ползвателя.

 (3) Право на Рекламация

 1. Потребителят има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.2. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или  услугата, независимо от  това  дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

  3. Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

  4. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при следните условия:

  5. При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отстъпка от цената или за възстановяване на заплатената сума.

  6. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

А. Касова бележка или фактура;

Б. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

В. други документи, установяващи  претенцията по основание и размер.

7. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до 24(двадесет и четири) месеца от доставката на стоката, но не по- късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

8. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време втърговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Чл. 33. Връзка към европейска платформа за решаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG